NOT-S

Undersökningsformulär på respektive lands språk kan du hämta här genom att klicka på landets flagga.

   Svensk flagga   Norsk flagga   Dansk flagga   Finsk flagga   Isländsk flagga   

   Storbritanniens flagga    Brasiliens flagga  Frankrikes flagga  Tysklands flagga   Spaniens flagga  Estlands flagga    Portugals flagga 

  Kinas flagga    Japans flagga  Lettlands flagga   Turkiets flagga   Italienska   Tjeckiska

Bildmanualen kan du beställa här.
Anvisningar för översättning till andra språk kan du hämta här.
Vägledning till NOT-S kan du hämta här.Utveckling och utvärdering av ett screeninginstrument för orofacial funktion

Bakke M, Bergendal B, McAllister A, Sjögreen L, Åsten P. Development and evaluation of a comprehensive screening for orofacial dysfunction. Swed Dent J 2007;31:75-84.

Sammanfattning
Syftet var att utveckla ett screeninginstrument för orofacial dysfunktion hos individer från tre års ålder som var möjligt att använda för olika yrkesgrupper inom tand- och sjukvård. Nordiskt Orofacialt Test - Screening (NOT-S) görs genom en strukturerad intervju och en klinisk undersökning som består av sex domäner vardera. Intervjudelen innehåller domänerna (I) Sensorik, (II) Andning, (III) Vanor, (IV) Tuggning och sväljning, (V) Dregling och (VI) Muntorrhet. I undersökningen ingår följande domäner: (1) Ansiktet i vila, (2) Näsandning, (3) Mimik, (4) Tuggmuskel- och käkfunktion, (5) Oral motorik och (6) Tal. Ett eller flera ja-svar inom en domän indikerar orofacial dysfunktion och ger en poäng (maximal poängsumma = 12). En bildmanual med illustrationer till testuppgifterna har utarbetats. Utprovningen av NOT-S genomfördes med en svensk version som senare översatts till övriga nordiska språk samt engelska.
     I studien ingick 120 patienter (3-86 år) som remitterats till fem centra för specialisttandvård eller logopedi i Sverige, Norge och Danmark samt 60 friska kontroller (3-78 år). Medelvärdet (±SD) för patienternas poängsumma var 4.1±2.6 och för kontrollerna 0.4±0.6. Screeningen diskriminerade signifikant mellan patienter och kontrollpersoner. Den var lätt att genomföra och tog 5-13 minuter. Sensitiviteten uppmättes till 0.96 och specificiteten till 0.63. Inter- och intrabedömarreliabiliteten var 83% respektive 92-95% efter första prövningen men ökade till 85% respektive 95-99% efter rekalibrering. Reliabiliteten beräknades genom upprepade bedömningar av 20 videoinspelningar utförda med minst två veckors mellanrum av två logopeder och en tandläkare. Kappavärdena för interbedömarreliabiliteten var 0.42-0.44 och metodfelet var 5.3%.
     NOT-S kan användas som ett instrument för att identifiera orofacial dysfunktion hos barn från 3 års ålder, ungdomar och vuxna. Screeninginstrumentet kan också påvisa hur omfattningen av orofaciala funktionsstörningar varierar mellan individer och mellan grupper. NOT-S är lättadministrerat och screeningen kan utföras av personer med olika yrkesbakgrund efter introduktion och kalibrering.


Här kan du hämta den fullständiga artikeln i PDF-format (C:a 7 MB).

NOT-S


Här kan du hämta "Vägledning till NOT-S".Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{mu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{m