Lars Gustavsson: Hör tänderna till kroppen?

Lars Gustavsson, Länsombudsman, HSO Skåne.


En god munhälsa är central för ett bra liv! Samtidigt har tandvården blivit en så kostnads­krävande insats att många funktionshindrade inte har råd. För en del är det också svårt att hitta den kompetens de behöver för sina munproblem. Att ändra på dessa grundfel måste vara en av de viktigaste socialpolitiska frågorna under de kommande åren!

Munnen och tänderna har en central plats i kroppen och i våra liv. Att de fungerar är betydelsefullt för både vårt välbefinnande och våra möjligheter till kommunikation och sociala kontakter med människor.

Avgörande betydelse

En fungerande munhälsa är avgörande för att kunna äta och tillgodogöra sig föda på ett bra sätt. Men det är också avgörande i våra kontakter med andra människor.

Dålig munhälsa isolerar en människa. En infekterad och illaluktande mun stöter bort andra människor. Det gör även problem som dregling och ätsvårigheter.

En egen specialitet

Idag finns det mycket kompetens om både de större funktionshindrens och små och mindre kända handikappgruppers behov av olika orofaciala insatser. Med det är inte en allmän kunskap utan den finns idag vid vissa kompetenscentra och bland andra special­intresserade tandläkare. Det är eldsjälar som idag står för denna kompetens, inte systemet i sig. 

Staten måste ta ett större ansvar för denna kompetens genom att göra handikapptandvård till en egen specialitet. Kompetensen måste bli tillgänglig för fler!

Öka tillgängligheten

Tandvården är idag inte speciellt tillgänglig. Det finns både ekonomiska hinder, långa väntetider och ibland fysiska hinder som stoppar människor från att få den tandvård de behöver.

Trots både lagstiftning och bidrag har t.ex. den offentliga tandvården varit dålig på att bedriva uppsökande tandvård, bland dem som har rätt till detta

Tandvårdspolitiken och det regelverk och lagar som styr tandvården, behöver ses över från grunden. Denna gång måste tänder få bli en del av kroppen och få vård på samma villkor som andra kroppsdelar!

 

Lars G


 

Några krav för en tillgänglig tandvård

 

Ekonomisk tillgänglighet

Tandvården måste göras ekonomiskt tillgänglig, antingen genom att den får samma taxa som övrig sjukvård, eller genom ett rimligt högkostnadsskydd.

Handikapptandvård en egen specialitet

Handikapptandvård bör bli en egen specialitet, även för vuxna, för att öka tillgången till den kompetens som många människor med funktionshinder, kroniska sjukdomar och mindre kända syndrom behöver. Stimulera utbildningen i olika oriofasciala problem.

Öka underlaget för dem som får tandvård till sjukvårdstaxa

Se över vilka diagnoser och grupper som får tandvård till sjukvårdstaxa. För i samband med detta över medel från försäkringskassorna till landstingen.

För över resurser till landstingen

Se ovanstående

Öka anslagen till forskning och stöd till kompetenscentra

Öka anslagen till orofacial forskning och till de kompetenscentra som finns idag för handikapptandvård.

Stärk den uppsökande tandvården

Den uppsökande tandvårdens ställning måste förstärkas. Det kräver tydlighet i uppdrag och lagstiftning, ekonomiska resurser, samt att särskilda boenden m.fl. släpper in tandvården.

Satsa på förebyggande tandvård

Ge ökade incitament och förutsättningar till tandvården att arbeta före-byggande genom att öppna upp för fler grupper att få abonnemangstandvård till fasta kostnader och kostnadsersättningar som gör att de förebyggande insatserna blir ”lönande”.

 

Lars G

 

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m