Kristina Byström: Barn med autism i samspel med djur

Hej!

Jag som skriver denna krönika heter Kristina Byström och arbetar som psykolog på Team Autism inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Skaraborg. Jag har valt att skriva om mitt FOU-arbete  ”Utveckling av kommunikation och social interaktion hos barn med autism i samspel med djur”.

Sedan några år tillbaka har jag arbetat mer ingående med att försöka förstå hur djur kan initiera sociala kontakter mellan människor och då framförallt hur djur och natur kan användas som katalysator i samspelsbehandling för barn med autism. Under min grundutbildning kom jag i kontakt med forskningsområdet Human-animal interaction. Jag fann många intressanta infallsvinklar på detta ämne vilket ledde mig vidare att så småningom, några år senare planera och genomföra det projekt jag nu i korthet skall berätta om.
 
Hur är det då för barn med autism och deras intresse för djur? Det finns fallstudier som visar att barn med autism kan uppvisa beteenden mot sina husdjur som de inte kan mot människor. Beteenden man då avser är sådana man associerar med beteenden i nära relationer. Man har också sett att barn med autism i vissa fall ökat sina sociala beteenden gentemot en terapeut om ett djur varit inkluderad i terapiprocessen. I ytterligare någon studie utförd av ett tyskt forskarlag med mer än 20 års erfarenhet av terapeutisk ridning för personer med autism har man fått bekräftat att terapiridning kan ha positiva effekter på områden som språk och kommunikation. Vad beror då detta på? En av förgrundsgestalterna inom området Djurassisterad terapi, Boris Levinson, menar att det kan ske en anknytning mellan människor och djur och att denna är mindre komplicerad än den mellan människor. Terapeuten kan sedan nå barnet via djuret till vilken det lättare relaterar. Han menar också att kontakten med djur förstärker barnets kontakt till verkligheten. När det gäller just ridning anses denna ge barn med autism sensimotorisk stimulans som i sin tur kan ha en positiv påverkan på barnets taktila känslighet.

I min egen studie plockade jag framförallt med mig tanken att djur kan fungera som katalysator för samspel. Jag ville undersöka om jag med hjälp av en bondgård som ram och framförallt med hästar som stöd för samspelet kunde hjälpa en liten grupp barn med autism till en positiv utveckling inom problemområdena för funktionshindret; ömsesidig social interaktion och ömsesidig kommunikation. Projektet blev ett samarbete mellan habiliteringen i Skövde, där jag arbetade, och en grundsärskola. Fyra barn med autism i 7-årsåldern fick under två skolår åka till en bondgård under fredagar där de erbjöds en rad lockande samspelssituationer till häst där samspelarna (psykolog, specialpedagog från habiliteringen, lärare och assistent från särskolan samt projektanställd assistent) benämnde, bekräftade samt på annat sätt sökte utveckla barnens kommunikations- och samspelsförmåga. Projektet är ett metodutvecklingsprojekt och har utvärderats med hjälp av kognitiva och språkliga tester samt genom samspelsobservationer och enkäter till föräldrar och lärare.

För samtliga fyra barn sågs utveckling, både individuellt och på mer generell nivå, beträffande förmågor inom området kommunikation och samspel. I enkät riktad till föräldrar och lärare uppges barnen ha utvecklat sin lekförmåga, t ex att leka rollekar, lek i grupp, få kamrater, ökad initiativförmåga till lek med kamrater. Lärarna uppger utveckling av språkliga förmågor som ökad förståbarhet, uttal och ordförråd. En variationsvidd finns här representerad bland barnen. För något enskilt barn ges beskrivning om en ökad självständighet i hemmet och att barnets djurrädslor minskat betydligt. Något barn har uppnått en större medvetenhet om sin omvärld efter projektet men också blivit mer känsligt för hur han det bemöts av andra människor. Ett barn som också har en ADHD-diagnos rapporteras av föräldrar och lärare ha fått avsevärt förbättrad koncentrationsförmåga efter projektet. Tre av fyra barn rapporteras ha fått en positiv utveckling vad gäller att visa intresse för andra människor. Barnen har även utvecklats kognitivt. För den som vill läsa en mer detaljerad resultatredovisning hänvisar jag till min rapport, se uppgift nedan.

Jag tänker mig att Kommunikativ ridning kan ses som ett komplement till andra mer pedagogiska inlärningsmodeller för barn med autism. Barnen i mitt projekt har inte svår autism. De har också samtliga tal även om talutvecklingen varit mycket försenad. Det är tänkbart att det är just denna grupp barn med autism som kan tillgodogöra sig den här typen av samspelsbehandling som ju syftar till att våga utforska kontakt och samspel på ett lite djupare plan. Barnens egna initiativ till kommunikation har lyfts fram på bekostnad av en i förväg uttänkt färdighetsträning. Deras uppmärksamhetsfokus har varit ledtrådar vi följt när vi försökt understödja en dialog där barnet kunnat ingå i flera turer. Bondgården som miljö samt den närmast omgivande naturen har utgjort en bra och avstressande terapeutisk ram för projektet och också kunnat erbjuda mängder med vardagsnära inslag att fokusera samspel på. Livet med alla sina beståndsdelar framträder så tydligt på en bondgård vilket underlättar förståelsen för barn med autism.

Om själva innehållet i kommunikationen finns mycket mer att berätta men som inte får plats här. För den som är intresserad hänvisar jag till min rapport som finns att beställa på handikappcentrum i Vänersborg. Jag kommer också att vara med på Visst funkar det – en utställning där samarbetsprojekt kommun/landsting inom Västra Götalandsregionen kommer att presenteras under kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg den 8-10 november.  (www.vgregion.se/visstfunkardet där den som arbetar inom kommun och landsting kan tanka ner gratis entrébiljett).

Nu är det dags att avsluta och jag vill tacka för mig. Om det är någon som har frågor om det jag skrivit går det bra att höra av sig till mig via mail.

Vänligen Kristina Byström
Team Autism, Barn-och Ungdomshabiliteringen i Skövde.
 .


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBszq{|qvi5j%y{|zwuH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5j%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m