Thomas P Larsson: Att möta och bemöta

Vikten av ett bra bemötande

Varje dag möts vi i olika situationer. Det sker möten mellan människor på en mängd olika platser i samhället. Många av mötena är hastiga och korta, ibland stannar vi upp och inleder en längre konversation. De flesta av dessa möten är vänliga och med ett bra bemötande. Men ibland blir det fel och personer känner sig dåligt bemötta.

Inom HSO Skåne (Handikapporganisationernas Samarbetsorgan) möter vi varje dag personer med funktionshinder, våra medlemmar, som berättar om olika möten som de har. Det kan vara möten med myndigheter eller i sjukvård. Även dessa möten varierar i upplevt bemötande. De flesta är bra möten, men en del blir dåliga.

I HSO Skåne beslutade vi oss för att försöka göra något åt det negativa bemötandet som så många av våra medlemmar upplevde. Vi sökte, och fick, medel för ett projekt som vi kallar Kvalitet i bemötandet. Detta projekt handlar om att förändra ett upplevt negativt bemötande till ett positivt sådant. Bakgrunden till projektet var förutom de kontakter som vi på HSO Skåne själva har, Bemötandeutredningens erfarenheter. I denna utredning framkom det att många funktionshindrade känner sig kontrollerade och ifrågasatta, dåligt bemötta och ibland diskriminerade.

I Bemötandeutredningen medverkade jag med erfarenheter från egna upplevelser av bemötande i såväl sjukvård som från allmänheten. Mina erfarenheter var att det tyvärr sker alltför många dåliga möten i sjukvården. Orsaken till detta är säkert flera, men i jämförelsen med de synpunkter som vi har fått fram i vårt projekt, Kvalitet i bemötandet, så handlar det mycket om brist på bra information och kommunikation. Det som många med mig känner, är att det är svårt att få respekt för den man är, och att få hjälp med de behov man har. Det som behövs är därför tid och en ömsesidig respekt för de värderingar och kunskaper som man har som brukare, ofta med en lång tid av erfarenhet av att leva med ett funktionshinder.

Under nästa år, 2003, kommer vi att uppmärksamma bland annat bemötandefrågorna under det Europeiska handikappåret. Ett år fyllt med aktiviteter runt om i Europa. HSO Skåne tillsammans med Region Skåne, kommuner, länsmyndigheter, näringsliv och handikapporganisationer i Skåne kommer att medverka till att göra det Europeiska handikappåret så bra som möjligt. Under en gemensam vision, Ökad delaktighet och tillgänglighet i Skåne, kommer vi att lyfta fram de positiva sidor som finns av att möta, och bemöta personer med funktionshinder. Väl mött under detta viktiga år!

Thomas P Larsson


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m